Witaj Anonymous Główna         Galeria        Do pobrania         Twoje konto         Statystyki         Wyloguj    
 
 

Szko?a Promuj?ca Zdrowie - dzia?aniaSzko?a Wspó?pracy - dzia?aniaSzko?a w Ruchu - dzia?aniaM?ody Obywatel - dzia?aniaDokumentacja szko?y


Szko?a Podstawowa

Statut
· Aneks do statutu
· Program wychowawczo-profilaktyczny
· Zasady oceniania
· Procedury post?powania z dzieckiem chorym
· Procedury post?powania w sytuacjach kryzysowych

Podr?czniki

· Szkolny zestaw podr?czników 2020/2021
· Programy nauczania 2020/2021

O szkole


Historia
· Patron
· Zielony Certyfikat
· Kontakt
· Nauczyciele
· Galeria
· Dokumentacja szkolna

45 DH "CIENIE"

· Aktualno?ci

G?ówne Menu

· Strona G?ówna
· Twoje Konto
· Administracja
· Wyloguj

Modu?y
· AvantGo
· Do Pobrania
· FAQ
· Lista U?ytkowników
· Nowo?ci
· Pole? Nas
· Recenzje
· Szukaj
· Sekcje
· Statystyki
· Dodaj Artyku?
· Tematy
· Top Lista
· Odsy?acze

Kto jest online?

Obecnie jest 85 gości i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dziś.


Urz?d Gminy Sabnie


J?zyki

Wybierz język interfejsu:


Inne szko?y

· SP Nr 2
· SP Nr 4
· Gimnazjum Nr 1
· Gimnazjum Nr 2
· Gimnazjum Salezja?skie
· Liceum Salezja?skie
· LO
· Zespó? Szkó? Nr 2
· SP w ?azowie
· ZS w Skrzeszewie
· ZO w Skibniewie
· Gimnazjum w Sterdyni

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO
align=right
Rozpocz?cie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Pandemia wirusa COVID-19 spowodowa?a, ?e rozpocz?cie nowego roku szkolnego b?dzie, niestety, inne ni? zazwyczaj. Post?puj?c zgodnie z wytycznymi G?ównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej nie mo?emy zorganizowa? tej jak?e wa?nej i mi?ej uroczysto?ci dla wszystkich dlatego na godz .8.00 zapraszamy uczniów wszystkich klas na spotkania z wychowawcami. Uczniów klasy pierwszej zapraszamy na spotkanie z rodzicami. Zasady zachowania w szkole znajd? Pa?stwo na stronach naszego szkolnego librusa, zapraszamy do zapoznania si? z nimi.

Autor Opublikowano: 18 Wrz 2020 - 08:58 (73 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
List ministra
inne

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


Autor Opublikowano: 28 Sie 2020 - 20:25 (107 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
Z

Wyprawka pierwszoklasisty!

     na rok szkolny 2020/21

Porz?dny tornister

Przybory, które dziecko b?dzie nosi?o w tornistrze:

zeszyt 16 – kartkowy w kratk?

zeszyt 16 – kartkowy w kolorowe 3 linie

zeszyt 32 kartkowy w kratk? (zeszyt korespondencji z rodzicami )

piórnik

Zeszyty prosz? ob?o?y? w ok?adki.

2 o?ówki mi?kkie

nak?adka na o?ówek- je?li dziecko nieprawid?owo trzyma narz?dzie pisz?ce

temperówka zamykana

krótka linijka

kredki Bambino (najlepiej w drewnianej oprawie)

no?yczki ( z bezpiecznymi zaokr?glonymi ko?cami, dobrze tn?ce)

klej w sztyfcie

gumka do ?cierania

teczka papierowa na gumk?

Materia?y, które dziecko b?dzie przechowywa?o w swojej szufladzie w klasie:

blok rysunkowy bia?y format A4

blok techniczny bia?y format A4

blok techniczny z kolorowymi kartkami format A4

blok rysunkowy z kolorowymi kartkami format A4

papier kolorowy

klej wikol lub klej introligatorski CR (ma?e opakowanie)

farby plakatowe 12 kolorów

zamykany kubek na wod?

3 p?dzle ró?nej grubo?ci

plastelina 12 kolorów

kredki o?ówkowe

teczka papierowa na rysunki

koszulki foliowe na dokumenty (bez podpisu)- 10 sztuk wpi?te w skoroszyt

koperty bia?e (podpisane ) 10 sztuk

Wszystkie rzeczy powinny by? podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka

Ponadto b?d? potrzebne ok?adki do ob?o?enia ksi??ek, które dziecko otrzyma na pocz?tku roku szkolnego. Ok?adki zakupicie Pa?stwo po otrzymaniu ksi??ek.

Strój gimnastyczny:  bia?a koszulka, granatowe lub czarne spodenki.

Buty- (kapcie) do szko?y- prosz? zwróci? uwag?, ?eby podeszwa nie brudzi?a i nie by?a ?liska, worek na kapcie.Autor Opublikowano: 10 Sie 2020 - 13:17 (115 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Kurs KRUS
inne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO?ECZNEGO OG?ASZA NABÓR NA:
Kurs e-learningowy dla dzieci
Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy

PLAKAT


Autor Opublikowano: 03 Lip 2020 - 17:36 (191 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Konkurs rekigijny - protokó?
inne


PROTOKÓ? z rozstrzygni?cia Diecezjalnego Konkursu Religijnego  w dniu 25.05.2020 r.
PAN  JEZUS  USTANAWIA  SAKRAMENT  EUCHARYSTII
protokó?


Autor Opublikowano: 03 Lip 2020 - 17:23 (188 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Mazowiecka Sie? Przedszkoli Promuj?cych Zdrowie
inne

Informacja na temat wpisu do Mazowieckiej Sieci Przedszkoli Promuj?cych Zdrowie.Autor Opublikowano: 19 Maj 2020 - 14:54 (222 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
DAR NA STULECIE
inne

DAR  NA  STULECIE

To ogólnopolski program zach?caj?cy szko?y, placówki kulturalne, parafie do dzia?a?  upami?tniaj?cych narodziny Wielkiego Polaka – Karola Wojty?y – ?w. Jana Paw?a II.

Nasza szko?a równie? zg?osi?a si? do programu  w ramach  którego  zaplanowali?my: konkursy  tematyczne, przygotowywanie kwiatów na szkolne obchody, wystaw ksi??ek; pisanie listów do ?wi?tego; wykonanie prac plastycznych, gazetek tematycznych; rozwa?anie wa?nych my?li  skierowanych  do dzieci i m?odzie?y;  zorganizowanie szkolnego  koncertu, konkursu  poezji, dzie?a  charytatywnego oraz modlitwy wspólnotowej. 

Zaistnia?a sytuacja pozwoli?a nam zrealizowa? tylko niektóre  dzia?ania.  Uczniowie  w ramach  pracy samodzielnej przygotowali prace plastyczne po tytu?em: „Co zmieni?o si? po 2005 roku”, napisali listy  „Opowiem Ci ?w. Janie Pawle II’’; w szkole przygotowano  gazetk? tematyczn?  oraz  wystaw?  ksi??ek  i symboliczne  kwiaty. Cz???  naszych  planów  zostanie  zrealizowana po powrocie  do  szko?y w  pa?dzierniku: min.: konkurs recytatorski, koncert, dzie?o charytatywne.  (zdj?cia w galerii)
Autor Opublikowano: 19 Maj 2020 - 12:03 (204 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
?yczenia
inne


Autor Opublikowano: 09 Kwi 2020 - 11:29 (267 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Apel Policji
inne

Nowy apel Policji do rodziców i uczniów

 
Nowy apel Policji

Szanowni Pa?stwo,

 

uprzejmie informujemy, ?e od 9 do 14 kwietnia br. w szko?ach b?dzie trwa? wiosenna przerwa ?wi?teczna. W czwartek, 9 kwietnia i pi?tek, 10 kwietnia br. szko?y nie b?d? prowadzi? zaj?? dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kszta?cenia na odleg?o??, ani zaj?? opieku?czych (?wietlicowych) dla uczniów.

 

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadz? swoj? dzia?alno?? z dzie?mi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty.

 

Informacja na ten temat zosta?a opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium O?wiaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).

 

Podstawy prawne:
1. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z pó?n. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z pó?n. zm.).
3. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwi?za? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z pó?n. zm.).

 

Kuratorium O?wiaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32,  00-024 WarszawaAutor Opublikowano: 02 Kwi 2020 - 10:22 (236 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Komunikat Policji
inne

Komunikat Policji skierowany do rodziców i uczniów


 
KOMUNIKAT


Autor Opublikowano: 27 Mar 2020 - 10:09 (249 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Zembrów
inne

Propozycja pracy dla przedszkolaków z Zembrowa

Instrukcja jak uzyska? materia?y do realizacji:
- otwieramy stron? Edukacja- Zdalne lekcje-Oddzia? przedszkolny .Wyszukujemy temat ,, Ju? przysz?a wiosna .Podane tam s? linki do wykorzystania w domu.
Lub moje propozycje! Zapraszam do skorzystania przez rodziców z dzie?mi w miar? mo?liwo?ci!


Pliki do pobrania


Autor Opublikowano: 27 Mar 2020 - 09:30 (237 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Instrukcja
inne
Szczegó?owa instrukcja odbierani i przesy?ania plików w zadaniach domowych.
INSTRUKCJA


Autor Opublikowano: 25 Mar 2020 - 11:34 (234 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Pisanka -konkurs
inne
Kochani !
Do przedszkola wracamy po ?wi?tach wielkanocnych, w zwi?zku z tym nie odb?d? si? coroczne warsztaty wielkanocne, ale nie martwcie si? mam dla Was zadanie domowe - Temat ,,Naj?adniejsza pisanka" -technika dowolna-  i najwa?niejsze nie biegamy za jajkiem styropianowym po sklepach tylko robimy wydmuszki z jajek (my?l? ,?e ka?dy wie jak to si? robi, jak nie pytajcie osób starszych) Wasze prace przesy?amy na maila: kama551@wp.pl, które zostan? zamieszczone na stronie szko?y.


Autor Opublikowano: 23 Mar 2020 - 21:40 (230 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
„LUDZIE NIEPOWSZEDNI”
inne

„LUDZIE NIEPOWSZEDNI”

Dnia 4 marca odby?o si? pierwsze spotkanie uczniów Szko?y Podstawowej im. Heleny Mniszek w ramach  innowacji  programowo – organizacyjnej realizowanej przez 45 dh CIENIE  im. Jana Bytnara  ps. RUDY. Celem  przedsi?wzi?cia  jest  zaprezentowanie uczniom  osób z naszego  regionu, którzy  w  ?yciu  realizuj?  zadania  niestandardowe,  s?  pasjonatami. 

W pierwszym spotkaniu  wzi??a  udzia?  wieloletnia  nauczycielka,  harcerz  hm. Barbara  Koz?owska.  Zadaniem  prowadz?cych  by?o  przygotowanie 
i  przeprowadzenie  wywiadu  z  zaproszon?  osob?. Dh Basia, opowiadaj?c
o swym ?yciu zawodowym,  podkre?li?a, i?  jej  pasj?  by?o  i  jest  harcerstwo. Podczas  spotkania nie  zabrak?o  weso?ych  w?tków: uczniowie  uczyli  si?  harcerskiego  pl?su,  podczas  którego  mogli  g?o?no  krzycze?.

Na  zako?czenie  harcerze, dzi?kuj?c  za  spotkanie,  przyznali  druhnie  Basi  tytu?  ,,CZ?OWIEKA  NIEPOWSZEDNIEGO’’.

 

Anna ChmielAutor Opublikowano: 09 Mar 2020 - 18:05 (223 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
NASZE OSI?GNI?CIA SPORTOWE
inne
Dnia 5 marca reprezentacja uczniów z klas I-III wzi??a udzia? w Soko?owskich Szkolnych Igrzyskach Dzieci ( etap I – hala sportowa) . Reprezentacja naszych uczniów w sk?adzie : Klasa I -Antoni Kraska,Micha? Lesiuk, Gabriela Abramczuk, Maja Kalisiak. Klasa II- Dominika Laskowiecka, Zuzanna Sitko, Kacper Zieli?ski, Nikodem Ku?. Klasa III- Izabela Korzeniowska, Magda Iwa?ska, Kacper Olichwierczuk, Micha? Sobieski. Mali sportowcy ?wietnie radzili sobie we wszystkich siedmiu rozegranych konkurencjach, zdobywaj?c I miejsce w?ród szkó? z powiatu soko?owskiego. Gratulujemy i ?yczymy wygranej w kolejnych etapach zawodów.
Jolanta Oksi?ciukAutor Opublikowano: 08 Mar 2020 - 23:49 (233 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Bal karnawa?owy w przedszkolu w Sabniach
inne

Bal Karnawa?owy w przedszkolu w Sabniach

W dniu 6 lutego w przedszkolu w Sabniach odby? si? bal karnawa?owy. Tego dnia ju? od rana w placówce pojawia?y si? kolorowe postacie. Dzieci przebrane by?y za bohaterów znanych bajek, mo?na by?o spotka? wró?ki, królewny, motylki, rycerzy, policjantów, Spider-Mana. Nie sposób zliczy? i wymieni? tych wszystkich postaci. Rozpozna? dzieci by?o bardzo trudno. Wspólna zabawa przynios?a wiele rado?ci naszym wychowankom. Kiedy czas zabawy dobieg? ko?ca dzieci z ?alem opuszcza?y balow? sal?. Szkoda, ?e nast?pny bal dopiero za rok.

Autor Opublikowano: 09 Lut 2020 - 15:28 (233 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Pasowanie na czytelnika
inne

    Dnia 06 lutego 2020r. w naszej szkole odby?o si?  pasowanie uczniów kl. I na czytelników  biblioteki szkolnej.  Uroczysto?? przygotowana zosta?a przez nauczyciela biblioteki i dziewcz?ta z kl. VI, które wprowadzi?y dzieci z kl. I w zaczarowany ?wiat ksi??ek przedstawiaj?c teatrzyk kukie?kowy. Uczniowie   kl. I  odgadywali  zagadki  dotycz?ce  znajomo?ci utworów dzieci?cych , wys?uchali wierszy o ksi??kach, zapoznali si? z regulaminem biblioteki  oraz  zasadami wypo?yczania,  obejrzeli pomieszczenie i rega?y z ksi??kami .  Z?o?yli przyrzeczenie, ?e b?d? szanowa?  ksi??ki. Pani dyrektor Anna Siemieniuk pasowa?a wszystkich na czytelników, wr?czy?a dzieciom pami?tkowe  ksi??eczki i dyplomy.  Uczniowie kl.I otrzymali  tak?e znaczki  oraz zak?adki wykonane przez starszych uczniów. Na koniec dzieci po raz pierwszy wypo?yczy?y ksi??ki z naszej biblioteki szkolnej.

nauczyciel biblioteki

Jolanta Roma?czuk
Autor Opublikowano: 09 Lut 2020 - 15:22 (243 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Dzier? Babci i Dziadka w Kupientynie
inne

?wi?to Babci i Dziadka to dzie? niezwyk?y, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla bab? i dziadków. To dzie? pe?en u?miechów, wzrusze?  i rado?ci. W dniu 20  stycznia w naszym przedszkolu obchodzili?my Dzie? Babci i Dziadka. Przedszkolaki  przedstawi?y program artystyczny,  po którym  pani dyrektor Anna Siemieniuk z?o?y?a naszym go?ciom  ?yczenia.  Dzieci obdarowa?y swoich ukochanych dziadków laurkami, przygotowanymi w?asnor?cznie oraz zaprosi?y do wspólnej zabawy .W tym dniu odwiedzi? nas jeszcze jeden go??- by? to Miko?aj, który przyniós? dzieciom pe?en worek prezentów.Spotkanie zako?czy?o si? s?odkim pocz?stunkiem.

Autor Opublikowano: 27 Sty 2020 - 18:35 (248 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Wycieczka do Soko?owa Podlaskiego
inne

Przedszkolaki z Kupientyna uda?y si? na wycieczk? do Soko?owa Podlaskiego. G?ównym punktem wycieczki by?a wizyta w bibliotece pedagogicznej ,gdzie  dzieci mog?y obejrze? teatrzyk Kamishibai pt.,,Smok Wawelski" . Jest to tradycyjna japo?ska sztuka opowiadania historii za pomoc? ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do ma?ej, drewnianej, otwartej cz??ciowo skrzynki, pe?ni?cej rol? sceny. Dla najm?odszych jest to cz?sto pierwsze zetkni?cie si? ze sztuk? teatraln?, w której mog? bra? udzia? zarówno jako widzowie, jak i narratorzy czy autorzy. Odwiedzili?my równie? sal? zabaw Yunavi oraz nowo powsta?? restauracj? McDonald s.
Autor Opublikowano: 27 Sty 2020 - 18:22 (220 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
DZIE? BABCI I DZIADKA
inne
21 stycznia, jak co roku, go?cili?my w naszej szkole Babcie i Dziadków z okazji ich ?wi?ta. Jak zawsze nie zawiedli nas i t?umnie przybyli na przygotowan? dla nich uroczysto??. Wszystkie dzieci bardzo si? stara?y, by zaprezentowa? swój program jak najlepiej. Widzieli?my, ?e Babciom i Dziadkom wszystko bardzo si? podoba?o, a w niejednym oku zakr?ci?a si? ?za wzruszenia. ?yczenia przyby?ym go?ciom z?o?yli: dyrektor szko?y p. Anna Siemieniuk i wójt p. Ireneusz Piotr Wyszy?ski. Spotkanie zako?czy?o si? s?odkim pocz?stunkiem, który przygotowali rodzice. „ To, czego dzieci potrzebuj? w obfito?ci dostarczaj? dziadkowie. Daj? bezwarunkow? mi?o??, dobro?, cierpliwo??, poczucie humoru, komfort, lekcje ?ycia oraz co najwa?niejsze, ciasteczka”. (Rudolph Giuliani)

Autor Opublikowano: 22 Sty 2020 - 12:54 (220 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 

.


Rekrutacja

Zarz?dzenie ws rekrutacji na rok szkol. 2020/2021

Przedszkole

Wniosek o przyj?cie

Szko?a Podstawowa

Wniosek-ucze? z obwodu
Wniosek-ucze? spoza obwodu

RODO

· Inspektor danych osobowych
· Klauzula dotycz?ca przetwarzania danych
· Klauzula dotycz?ca przetwarzania danych w czasie pandemii

Szko?a Wspó?pracy


Zielony Certyfikat

Posiadamy Zielony Certyfikat 
 

Szko?a z prawami dziecka

Kodeks "Szko?a bez przemocy"

Odliczanie


Do wakacji pozostało 1 dzień!

Block Type newestgame Not Found

The block type newestgame doesn't seem to exist. Please check corresponding blocks directory.

Zapraszamy do galerii
Inne Artyku?y

· ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO (Wrz-18-2020)
· List ministra (Sie-28-2020)
· WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY (Sie-10-2020)
· Kurs KRUS (Lip-03-2020)
· Konkurs rekigijny - protokó? (Lip-03-2020)
· Mazowiecka Sie? Przedszkoli Promuj?cych Zdrowie (Maj-19-2020)
· DAR NA STULECIE (Maj-19-2020)
· ?yczenia (Kwi-09-2020)
· Apel Policji (Kwi-02-2020)
· Komunikat Policji (Mar-27-2020)

Zaloguj

  


Nie masz jeszcze konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dodatkowe przywileje jak np. konfigurowanie wyglądu strony, wysyłanie komentarzy z twoim imieniem i wiele innych.

Problemy z logowaniem?

Starsze Artyku?y

Wtorek, stycznia 14
·WO?P (0)
·List do Taty (0)
środa, stycznia 08
·Biwak (0)
·Wigilia harcerska (0)
Piątek, grudnia 20
·SZKOLNA WIGILIA (0)
Wtorek, grudnia 17
·Guziki (0)
·Wycieczka przedszkolaków - Zembrów (0)
Piątek, grudnia 13
·„ Nie liczy si? to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak si? z nimi dzielisz” (0)
·Miko?ajki w Kupientynie (0)
·Nie sms, a kartka (0)
 Starsze artykuły

 

 
Zespó? Szkó? w Sabniach Publiczna Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Heleny Mniszek
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdj?cia i artyku?y s? w?asn?ci? autorów.